Prof. Ornish´s "Lifestyle Heart Trial"- resultaten står sig efter 5 år!

 

Den mycket uppmärksammade livsstilsstudie som publicerades av prof. D Ornish och medarbetare i Lancet 1990 visade klart att drastiska livsstilsförändringar med vegankost, tobaksstopp, motion och meditation efter ett år tydligt kunde reducera angiografiverifierade kranskärlsförträngningar i hjärtat. Studien har nu följts upp i 5 år.

Av den randomiserade kontrollerade studiens ursprungligen totalt 48 patienter med måttlig till svår kranskärlsjukdom undersöktes 35 (25 försökspersoner och 20 kontroller) efter 5 år med koronarangiografi. Av den grupp på 28 patienter som från början ställdes på pofesssor Ornish´s radikala livsstilsprogram fullföljde 20 (71%) studien och fortsatte med de föreslagna livsstilsförändringarna i 5 år. Av kontrollgruppens 20 patienter utan större livsstilsförändringar fortsatte 15 (75%) att delta i studien i 5 år som kontrollgrupp. Samtliga försöksdeltagare genomgick en ny koronarangiografi efter 5 år. I livsstilsgruppen minskade kärlför-trängningarna med 1,75% i absoluta procent (och med 4,5% ökning av koronargenomblödningen) efter ett år och med 3,1 absoluta procent (och med 7,9% ökning av koronargenomlödningen) efter 5 år.. I den ej livsstilsbehandlade kontrollgruppen ökade stenoserna (kärlförträngningarna) med 2.3% (och en försämring av koronargenomblödningen med 5,4%) efter 1 år och en fortsatt stenosökning efter 5 år med 11,8 % (och en försämring av koronargenom-blödningen med 27,7%).

Totalt 25 hjärtattacker inträffade under kontrolltiden på 5 år hos de 28 försöks-personerna och totalt 45 hjärtattacker hos de 20 kontrollpatienterna. Slutsatsen av den 5-åriga uppföljningsstudien är att fasthållande vid den strama livsstilen hos försökspersonerna ledde till en ytterligare markant nedgång av kranskärls-förträngningarna och hjärbesvären medan förträngningarna och besvären ökade i kontrollgruppen där det också inträffade mer än dubbelt så många hjärtattacker jämfört med antalet i studiegruppen.

Det är således än en gång klart visat att en drastisk livsstilsförändring åt det gröna hållet ger rejäl utdelning i förbättrad livskvalitet och troligen även i ökad livslängd.

Trots det relativt låga antalet studiedeltagare är tendensen övertydlig och studiens värde understryks av att den är publicerad i den mycket ansedda medicinska tid-skriften JAMA (J:l of the American Medical Association).

Ref.:Ornish D et al: Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA. 1998;280:2001-2007.

 Tillbaka / Åter förstasidan