Atopi hos barn med antroposofisk livsstil

 

Atopi in children of families with an anthroposophic lifestyle

 

En svensk cross-sectional studie publicerad i The Lancet 1 maj 1999 ( 1999;353:1485-86 Johan S. Alm et al) på 295 barn i åldern 5 - 13 år från två antroposofiska skolor i Järna jämfördes med 380 i samma ålder och samma område från normalskolor för att bestämma förekomsten av atopisk sjukdom.

Resultat:

hos 13% av de antroposofiska barnen och hos 25% av normalskole-barnen förekom atopiska symtom.  Hos 24% av de antroposofiska barnen förekom för atopi typiska serologiska fynd och hos 24% av denm var också pricktesterna positiva för vanliga födoämnesallergen.  Motsvarande %-tal hos normalskolebarnen var 33 respektive 34.  Karaktäristisk för antroposofbarnen är att de använder i regel mera sällan antibiotika, att de vaccineras i mindre utsträckning och att deras kost är mera grönsaksrik ofta med mjölksyrade grönsaker och att matvarorna i stor utsträckning är biodynamiskt-ekologiskt odlade.

Genomgången mässlinginfektion minskade risken för atopi.

Diskussion: forskarna fann också att risken för atopi var lägre ju mera strikt barnen (hemmen) tillämpade en antroposofisk livsstil.  Flera faktorer i denna livsstil kan tänkas bidra till den lägre förekomsten av atopi hos antroposofbarnen,  dels mindre vaccinationer, dels kosten och speciellt tillförseln av fysiologiska mjölksyrebakterier samt en mera positiv inställning till amning och över lag något längre amningstider.  Uppenbart är att den antroposofiska livsstilen ger en signifikant lägre förekomst av atopier.  Denna livsstil liknar i flera avseende den livsstil som var mera vanlig för några decennier sedan då atopierna var mindre vanliga hos den svenska befolkningen.

 

 

Tillbaka / Åter förstasidan