JOHANNESÖRT HÄMMAR MULTIRESISTENTA BAKTERSTAMMAR

 

Tyska forskare vid universitetskliniken i Freiburg har kunnat visa att en aktiv substans i johannesört, fenolen hyperforin, har antibakteriella effekter även mot antibiotikaresistenta bakteriestammar.  Inom folkmedicinen har johannesört länge använts invärtes mot depression men även utvärtes mot hudskador och brännsår. Redan 1959 och 1971 publicerades vetenskapliga undersökningar som kunde påvisa antibakteriella egenskaper hos johannesörtextrakt.  Den kemiska strukturen hos hyperforin har inga strukturella likheter med vanliga kända antibiotika.  Då renframställt hyperforin visade sig vara mycket instabilt lades forskningen ned.  Nu har forskarna i Freiburg med hjälp av den s.k. agar-dilutionsmetoden kunnat få fram höggradigt renat hyperforin som även i mycket låga koncentrationer visade sig effektivt kunna hämma tillväxten av vissa bakteriestammar.  Det rörde sig om s.k. grampositiva bakteriestammar medan gramnegativa bakterier och candida albicans (svamp) inte reagerade på hyperforin.  Till de reagerande grampositiva bakterierna hörde bl.a. den potentiellt farliga stafylococcus aureus.

Det som gör denna nya forskning speciellt intressant är att hyperforin var effektiv mot ett flertal multiresistenta bakteriestammar som inte kunde hämmas med bl.a. penicillin, cefalosporin. clindamycin, ofloxacin, genta-mycin och kombinationen penicillin/tazobaktam.  Det förefaller som om hyperforin är relativt atoxiskt jämfört med andra antibiotika. Forskarna hoppas att hyperforinhaltiga johannesörtextrakt i framtiden kan användas som systemiskt och lokalt verkande antibiotika.

Ref.: Schempp, C.M. et al: Antibacterial activity of hyperforin of St. John´s wort against multiresistent Staphylococcus aureus and gram-positive bacteria.  Lancet (1999) 353:2129.

 

Havsalger ökar utsöndringen av tungmetaller

 

Havsalger är av ökande betydelse inom medicinen, kosten och kosmetiken.  Det är speciellt s.k. brunalger som är mycket vitamin- och mineralrika.  Till brunalgerna räknas bl.a. knöltången (ascophyllum nodosum) och blåstången (fucus vesiculosus).  Algerna innehåller ca. 18% mineraler och spårelement (magnesium, calcium, kalium, natrium, järn, jod, silicium, krom, mangan, zink, selen m.m.), 20 olika aminosyror samt flera polysackarider (sockerarter) mestadels bundna som natriumsalter (alginater).  Natrium i alginaterna kan lätt bytas ut mot tungmetaller som elimineras via tarmen då alginater inte resorberas via tarmslemhinnan.  Detta gör att havsalger med fördel kan användas vid tungmetallförgiftning t.ex. i samband med sanering av kvicksilverhaltiga tandfyllningar.  Även som kosttillskott för extra tillskott av vitaminer, mineraler och spårämnen kan havsalger användas och tillföra bl.a. jod och selen som ofta är bristämnen i normalkosten.  Tyvärr samlar vissa havsalger på sig en del tungmetaller varför det är viktigt att bara använda på tungmetallhalten kontrollerade alg-preparat från hälsokosthandeln.  De bör ej överdoseras (normaldos 1 - 3 tabletter per dag) med hänsyn till risken för överdoser av jod.

Ref.: N. Bastigkeit, Ärztezeitschrift f. Naturheilverfahren 40, 9 (1999) 658-659.

 

Nytt kinesiskt örtextrakt - nytt hopp för sjuka med prostatacancer

 

Ett nytt örtextrakt ur åtta kinesiska läkeörter som visat sig vara verksam som komplementär behandling vid prostatacancer finns numera i handeln i USA och Holland. Extraktets effekt kunde klart visas i vetenskapliga studier.  Extraktet kallas för PC-SPES och är en kombination av 8 olika kinesiska läkeörter, bl.a. lakritsrot, panax pseudo-ginseng och sågpalmetto (sabal). Extraktet torkas, pulveriseras och ges i gelatinakapslar.  Vid experiment med  cellkulturer har det visat sig att extraktet är både cellhämmande (cytostatisk) och celldödande (cytotoxisk) mot ett flertal tumörceller, bl.a. olika prostatacancercelltyper.  Extraktet verkar också som antioxidant och tycks dessutom hämma den normalt mycket snabba cykeln av tumörceller så att dessa i förtid drivs in i apoptos (fysiologisk celldöd).  Extraktet har också hormonliknande effekter framkallade av fytoöstrogener.  Det föreligger även vissa lovande prekliniska studier bl.a. från New York Medical College.  Behandlingen med PC-SPES minskade det s.k. PSA-värdet som är en indikator på tumoraktivitet och även metastaserna.  Patienterna hade mindre smärtor, kände sig bättre och fick bättre aptit.  Positiva resultat har man även fått vid cancerinstitutet i New Jersey och i Holland och resultaten skall snart publiceras i en välrenommerad medicinsk tidskrift.  Det kinesiska örtextraktet verkar att vara verksamt men kan också ge en del östrogenliknande biverkningar som svullna ömma bröst och ökad trombosrisk. 

Ref.: R.S. DiPaola et al.: Clinical and biologic  activity of an estrogen herbal combination (PC-SPES) in prostate cancer. New Engl J Med 339/12, 1998

 

Tyska biologiska läkare kämpar för fortsatt existens av naturläkemedel och biologiska läkemetoder

 

Enligt den nya tyska hälsoreformen "Gesundheitsreform 2000" kommer den i Tyskland traditionellt generösa inställningen gentemot naturläkemedel, örtmediciner och homeopatika att begränsas och flera av de örtläkemedel som tidigare varit bidragsberättigade skall i fortsättningen inte längre omfattas av de gamla läkemedelsförmånerna.  Det finns en     uppenbar risk att många empiriskt välbeprovade naturläkemedel kommer att försvinna när de inte längre är bidragsberättigade.  Med anledning av denna ur patientsynpunkt oönskade utveckling i Tyskland har det största tyska läkarsällskapet för naturmedicin "Zentralverband der Ärzte fuer Naturheilverfahren" uppvaktat den tyska hälsosministern och påpekat att det i andra länder råder en större öppenhet gentemot komplementärmedicinska metoder och att man i flera länder tar större hänsyn till de av ESCOP utarbetade läkemedelsmonografierna som f.ö. är närmast identiska med de tyska av Kommission E utgivna monografierna.

De tyska alternativläkarna påpekar bl.a. det orimliga i att alla nyregistrerade naturläkemedel rutinmässigt skall förses med påpekandet att de inte får användas hos barn under 12 år då det saknas vetenskapliga studier beträffande respektive läkemedels effekter på barn!  Detta trots att det finns vetenskapligt accepterade dosberäkningar för barn.  Det förefaller t.ex. inte rationellt att valerianasaft inte får ges till barn medan vänderotsté eller tinktur får förskrivas fritt även till barn.  Man vänder sig också mot att traditionella naturläkemedel knappast kan vara verksamma när den officiella tillåtna dosen bara är ca. 10% av den i monografierna angivna.

Enligt de tyska läkarna är det också orimligt att välbeprövade naturläkemedel försvinner från marknaden när läkemedelsförmånerna dras in och det därför inte längre blir lönsamt att tillverka medlet i tillräckligt stor mängd. Man anmärker också att flertalet sakkunniga som bestämmer vilka fytoterapeutika som skall finnas kvar är av fytoterapi föga intresserade ortodoxa högskoleprofessorer.  Man betonade också att Europas största  och äldsta läkarförbund för alternativmedicin arbetar seriöst och att man sedan flera årtionden regelbundet bedriver komplementärmedicinsk utbildning och fortbildning för läkare både med hänsyn tagen till både vetenskap och erfarenhet. Det  tyska miljöpartiet visade vid uppvaktningen av hälsoministern stor öppenhet för och en allmänt positiv inställning till alternativmedicinska frågor.

Ref.: A. Pollmann, H. Schilcher, M. Adler Gesundheitsreform 2000.  Der Fortbestand der biologischen Arzneimittel, Ärztezeitschrift f. Naturheilver-fahren 40, 8 (1999) 566 - 567.

 

Zinkbrist och graviditet - zinkbrist ger intrauterina tillväxtrubbningar

Zink är för tillväxten och normal utveckling av barn och ungdomar av enorm betydelse.  Zink är beståndsdel av fler än 200 enzymer och zink deltar aktivt vid flera ämnesomsättningsprocesser samt vid celldelning och proteinsyntes.  Zinkens betydelse är välkänd sedan början av 60-talet.  Hos  iranska och egyptiska barn med hämmad tillväxt och försenad könsmognad kunde man konstatera zinkbrist.  Under graviditet sjunker ofta zinkhalten i blodet vilket leder till försenad utveckling och tillväxt hos fostret.  Därför behöver gravida en ökad tillförsel av zink.  Zinkbrist hos modern kan också leda till ökad förekomst av missbildningar hos fostret.   En nyligen publicerad thailändsk undersökning visade att zinkbrist hos modern gav genomsnittligt lägre födelsevikt hos barnen.  Enligt studien rekommenderas extra zinktillförsel till gravida med låga serumzinkvärden.

Ref.: Roungsipragam, R. et al., J. Med. Assoc. Thai., 82, 2, 178-181, 1999.

 

Det hälsosamma gröna téet

 

20% av världens tékonsumtion sker i form av grönt té.  Det gröna téets blad fermenteras inte i motsats till det svarta téets blad. En förbehandling av téet  genom ång- och tryckbehandling innan téet rullas leder till att vissa enzymer inaktiveras varför tébladen förblir gröna.  En kopp grönt té innehåller många sekundära växtinnehållsämnen och mellan 20 - 50 mg koffein.  Dessutom finns i det gröna téet upp till 250 mg C-vitamin per 100 g  och 13 mg karotin per 100 g.  För att tillreda grönt té bör man använda ca 1,5 g grönt té per kopp och 10 g per liter vatten.   Man bör hälla över ca 70 - 80 grader hett vatten och låta téet dra i 1 - 2 minuter.  Låter man det dra i 4 - 5 minuter ökas halten av garvämnen och därmed téets lugnande verkan.  I grönt té finns en högre halt av garvämnen vilket ger en något kärvare smak än svart té´s.  Det gröna téet har en högre halt av polyfenoler (antioxidanter) vilket motvekar oxidation av bl.a. järn och har en skyddseffekt mot ateroskleros.

Ref.: Ärztezeitschrift f. Naturheilverfahren 40, 7 (1999), 498-499.

 

Alfa-linolensyra - en viktig  omega-3-fettsyra

Alfa-linolensyra är en 3-faldigt omättad fettsyra och den viktigaste representanten för omega-3-fettsyrafamiljen förutom eicosapentaensyran som framför allt finns i fett från kallvattenfiskar.  Det uppskattade behovet ligger vid ca. 0,5% av energitillförseln eller 0,8-1,1 g per dag. Alfalinolen-syrahaltiga växtoljor är linfröolja (54,2 g per l00 g), valnötsolja (13 g per 100 g), rapsolja (9,15 g/ 100 g), vetegroddolja Ä(7,8 g per l00 g) och sojaolja (7,7 g per 100 g).  Vid normalkost tar man upp mellan 1,7 och 2,2 g  alfalinolensyra per dag.  I flera regelsystem fungerar alfa-linolensyran, bl.a. när det gäller prostaglandin-E-seriens växelspel med linol- och arakidonsyra som nedreglerar feber, blodkoagulation, intraokulärt tryck, inflammatorisk aktivitet och stress.  Kärlförträngningar och membranpermeabilitet förbättras.  Redan ½ tesked linfröolja eller 1 tesked raps-, soja-, valnöts- eller vetegroddolja täcker dagsbehovet av alfalinolensyra.  Oljorna skall givetvis vara kallpressade och av god reformkvalitet och de kan lämpligen användas i salladsdressingar.

Ref.: Ärztezeitschr.f. Naturheilverf. 40, 7 (1999) 499

 

Zink ett viktigt spårelement

Spårämnet zink är viktigt för  tillväxt och celluppbyggnad.  Det är en viktig beståndsdel i ett flertal metalloenzymer och ansvarigt för aktiveringen av många enzymer. Zink förstärker antikroppsbildningen och det antivirala försvaret.  Vuxna behöver ca. 15 mg zink per dag, gravida behöver 20 mg och ammande kvinnor 25 mg per dag.  Många européer har latent zinkbrist,  kvinnor får i sig ca. 9 mg per dag och män ca. 11 mg per dag.  Zink finns framför allt i kött och fullkornsprodukter, speciellt i surdegsbröd där fytinsyrahalten är låg.  C-vitamin förbättrar zinkupptaget.  Diabetes, diuretika (vattendrivande medicin), p-piller och östrogen ökar zinkbehovet liksom koladrycker och lemonader. 

Kliniska zinkbristsymtom är ökad infektionsbenägenhet, försämrad sårläkning, diverse hudbesvär som fjällning, eksem och håravfall, nedsatt aptit och vita fläckar på naglarna.  Zink har också samband med prostaglandin-omsättningen och används vid terapi av acne och atopiskt eksem.  Håravfall kan behandlas under 6 - 9 månader med 15 - 25 mg zink per dag.  Zink kan även försökas vid diabetes, synnedsättning, sterilitet, prostata-besvär,  Mb Alzheimer, Mb Crohn och herpes (bältros).

Ref.: Ärztezeitschr.f.Naturheilverf. 40, 6 (1999) 368.

 

Fytoterapi vid förkylningssjukdomar

 

Professor dr  Heinz Schilcher, ledande expert på fytoterapi (örtmedicin) ger i den tyska läkartidskriften Ärztezeitschrift fuer Naturheilverfahren nr 4/1999 i en omfattande översiktsartikel information om vilka örter som kan användas vid förkylningssjukdomar.  Vid rhinit (snuva)  rekommenderas pepparmint- och eucalyptusolja för inhalation.  Vid svalgkatharr rekommenderas extrakt/té på salviablad eller kamomillblommor, vid hosta ges extrakt av lakritsrot eller murgröna.  Mera detaljerat redogörs för dessa medel i samma tidskrift 1996, 37.  För att stimulera det ospecifika immun-försvaret rekommenderar professor Schilcher olika Echinaceapreparat bl.a. Echinacin (Echinaforce) och Esberitox.

Som febernedsättande medel används salicinhaltiga växter (droger) som vitpils(sälg)bark och älgörtblomma.  I Sverige närmast preparat som Bio-strath salix och Herbasprin.  Som svettdrivande téer används lindblomsté och fläderblomsté. I Tyskland säljs ett flertal téblandningar där några av ovan nämnda medicinalväxter ingår.  De flesta av dessa är inte till salu i Sverige på grund av den i Sverige mera restriktiva lagstiftningen på naturläkemedelsområdet. 

Ref.: Schilcher,H, Phytopharmaka bei Erkältungskrankheiten. Ärztezeitschr.f.  Naturheilverf. 40, 4 (1999) 200 - 205.

 

Tillbaka / Åter förstasidan