800 australiensiska medicinstudenters inställning till alternativ medicin

En enkätundersökning av 800 medicinstudenter vid Monash universitet i Melbourne om deras inställning till alternativmedicin visade att de australiensiska medicinstudenterna överlag är positiva till alternativ medicin.   Kunskapen om alternativ medicin är hos 56% av studenterna obefintlig enligt deras egna uppskattningar.  Enkäten visade bl.a. att studenterna visste mycket litet om kiropraktik och om naturmedicin vilka båda tillhör de i Australien vanligaste alternativa behandlingsformerna.  De tillfrågade medicinstudenterna rankade akupunktur, meditation och massage högst bland alternativterapierna, och de önskade få undervisning i dessa terapier inom ramen för den ordinarie medicinundervisningen.

Ref.: Ingrid Hopper et al, Complementary Therapies and The Medical Profession: A Study of Medical Students´Attitudes. Altern Ther Health Med. 1998;4(3):68-73.

 

Folinsyra och vitamin B6 som kosttillskott ger lägre dödlighet i kranskärlsjukdom hos kvinnor

Kranskärlsjukdom i hjärtat ses ofta vid s.k. hyperhomocysteinemi och denna är orsakad av både genetiska faktorer och livsstilen.  Bland de för homocysteinemi (och kranskärlsjukdom) ogynnsamma  livsstilfaktorerna räknas lågt intag av folinsyra och vitamin B6.  För att utröna om låga intag av dessa två vitaminer även hänger ihop med ökad förekomst av koronarsjukdom kontrollerades under 14 år (från 1980 – 1994) 658  kvinnor med icke-dödlig infarkt och 281 med dödlig infarkt av totalt 80 082 kvinnor i den s.k. Nurses´ Health Study i USA för samtliga hjärtriskfaktorer inklusive intaget av folinsyra och vitamin B6.  Studien kom efter korrektur för övriga riskfaktorer fram till att kvinnor med ett extra tillskott av folinsyra och vitamin B6 i form av kosttillskott minskade risken för hjärtinfarkt i genomsnitt med 31% och hos storkonsumenter av alkohol med hela 73%!  Rikligt med folinsyra finns i gröna blad och B6 i fullkornsprodukter och jäst.

Ref.: Rimm E et al, Folate and vitamin B6 from diet and supplements in relation to risk of coronary heart disease among women. JAMA. 1998;279:359-364.

 

Av amerikanska läkemedelsverket (FDA) godtagna hälsopåståenden om kosttillskott

Den 29 april 1998 publicerade FDA förslag på bestämmelser om hälsopåståenden för kosttillskott. Bland förslagen kan man notera att FDA inte räknar följande påståenden som hälsopåståenden: ”hjälper till att gynna urinvägshälsa”, ”hjälper till att upprätthålla hälsosamma kolesterolnivåer”, ”underlättar avspänning” eller motverkar tankspriddhet”.  Exempel på påståenden som skall räknas som ”disease claims” d.v.s. påståenden om terapeutiska effekter enligt FDA skulle vara: ”skyddar mot cancer”, ”minskar smärtor och stelhet vid RA (reumatism), ”förbättrar urinflödet hos män över 60 år” och ”minskar ledsmärtor”.

Ref.: FDA regulations on dietary supplement claims proposed.  Alternative Therapies, July 1998. Vol. 4. No. 4. p. 21.

 

Utökade lagliga möjligheter för doktorer i New Mexico att använda alternativa behandlingsmetoder

Enligt ett i år i New Mexicos parlament godkänt lagförslag skall  legitimerade läkare få utökade möjligheter att praktisera alternativa behandlingsmetoder som örtmedicin, homeopati, vitaminer, mineraler, enzymer, körtelprodukter, aminosyror och kosttillskott.

Ref.: Scope of practice expandet for Oriental Medicine doctors in N.M.  Alternative Therapies, July 1998, Vol. 4. No. 4. p. 22.

 

Alternativmedicinens betydelse för ett hälsosamt åldrande

Före år 2020 är 20% av den amerikanska befolkningen 65 år eller äldre.

Den största ökningen kommer att ske i åldersgruppen 85 år och äldre. Liknande procentandel äldre kommer att gälla för Sverige och motsvarande länder i västvärlden.  Om kommande generationer av åldringar skall ha samma vårdförmåner som  dagens kommer den ökande medellivslängden i de rika länderna att innebära stora kostnadsökningar för sjukvården då behovet av dyrbara sjukvårdsinsatser ökar med stigande medellivslängd och ett stigande antal åldringar.  Genom alternativmedicinska insatser kan behovet av dyra sjukvårdsinsatser minskas.  Exempel på sådana komplementärmedicinska insatser är: 1) kostbehandling och individuell kostanpassning, 2) kostförbättringar och individuella kosttillskott, 3) fysisk träning, 4) stresshantering, 5) ökad social integrering av äldre i det moderna samhället, 6) förbättring av de äldres (när)miljö,  7) hjälp med att finna meningsfull sysselsättning för de äldre och normalisering eller åtminstone förbättring av den inre miljön med hänsyn till bl.a. ökad oxidativ stress, minskad kolhydrattolerans, kroniska inflammationer, minskad avgiftningsförmåga.

Ref.: Jeffrey S. Bland.  The use of complementary medicine for healthy aging. Altern Ther Health Med. 1998;4(4):42-48).

 

En pilotstudie av effekten av kiropraktisk behandling av 401 barn med otitis media (inflammation i mellanörat)

Pilotstudiens syfte var att utröna om ”occipital subluxation” kunde tänkas ha samband med och kiropraktisk behandling med occipital manipulation (justering) kunde fungera som behandling av mellanörsinflammation hos barn.  Undersökningen gjordes på 401 barn i åldrarna mellan 27 dagar och 5 år med verifierad otitis media.  Diagnos och sjukdomsförlopp registrerades med hjälp av otoskopi och tympanografi.  Antal ”justeringar” som behövdes för utläkning av otiterna var 4 för akut otit, och 5 för kronisk serös otit och 5,3 för blandformer av bilaterala otiter.  Antal dagar som gick innan otoskopibilden var normal var 6,6 för akut otit, 8,8 för kronisk serös kotit och 8,2 för blandformen.  Återfallsprocenten inom en 6-månaders-period var 11,8 för akut otit, 14,9 för kronisk serös otit och 24,8 för blandformen. Studien gav starkt stöd för att kiropraktisk behandling av barn med otiter kan vara en framgångsrik behandlingsmetod.  Studien bör följas upp av storskaliga behandlingsstudier där resultaten verifieras med tympanografi.

Ref.: Fallon J,  Edelman MJ: Chiropractic care of 401 children with otitis media: a pilot study. Alt Ther 1998, 4. (2). 93.

 

En flerfallstudie av hur cancerpatienter väljer att kombinera konventionell och alternativ cancerbehandling.

Många personer som fått en cancerdiagnos väljer att kombinera den konventionella cancerbehandlingen med alternativa behandlingar för att över-

vinna sin svåra sjukdom.  Den konventionella behandlingen innebär kirurgi, kemoterapi och strålning och den åtföljs ofta av svåra biverkningar.Tidigare studier har visat att mellan 10 och 60% av alla cancerpatienter kompletterar sin konventionella behandling med någon eller några alternativterapier.  Bland dess märks en komplex blandning av olika dieter, olika örtmediciner, kosttillskott, avgiftning (detoxifikation), healing, avspänning och olika visualiseringstekniker  samt en uppsjö av helt okonventionella terapiformer.  Allt detta gör att forskning på effekterna av den kompletterande behandlingen är s.g.s. omöjlig.  Likväl strömmar positiva behandlingsrapporter kontinuerligt in från olika läkare och många cancerpatienter, men dessa fallrapporter har ignorerats av skolmedicinarna. som bevis för de givna behandlingsmetodernas effektivitet. Det krävs ett större mått av acceptans och erkännande av de erfarenheter som  har gjorts och görs av dem som valt alternativa behandlingsmodeller och som vågat gå emot de av högskolemedicinen f.n. accepterade behandlingsmetoderna.  De många fallrapporterna om lyckade alternativa eller komplementära behandlingar skulle kunna ändra på den i vår kultur rätt vanliga uppfattningen att cancer är en ondskefull, plågsam och obotlig sjukdom och därmed skulle mycket lidande och fruktan i samband med cancer kunna undvikas.

Författaren anser det vara en intressant forskningsuppgift att samla och sammanställa alla erfarenheter som gjorts av patienter som valt alternativa terapier och motiven bakom deras terapival. Hur påverkades patient-läkarrelationen av deras beslut och vad betydde påverkan av den härskande uppfattningen om cancer och cancerterapi?  Hur påverkade anhörigas och det sociala nätverkets inställning till alternativa terapier terapivalet?  Hur upplevdes de alternativa terapierna och deras effekt?  Vilka alternativ-terapier användes och vilka konventionella terapier avböjdes?  Författaren kartlade i detalj en mängd olika uppgifter från fyra cancerpatienter med olika cancerdiagnoser och behandlingar och har sedan databehandlat de insamlade uppgifterna Preliminär-resultaten antyder att det fanns stora likheter mellan de fyra patienternas erfarenheter och att den tillämpade explorativa-deskriptiva forskningsmetodiken kan ge detaljerad information om ett fenomen som tidigare inte har studerats särskilt noga.  Preliminär-fynden kan givetvis inte generaliseras, men skulle kunna stimulera och vara ett första steg på vägen mot ytterligare forskningsinsatser och en ny vetenskapsteoretisk forskningsmodell.

Ref.: Miller M. Choosing alternative therapies with a cancer diagnosis: a multiple case study. Alternative Therapies, March 1998. 4.(2).95-96.

 

Infektioner under första levnadsåret stärker barnets immunsystem och minskar risken för allvarliga immunologiska sjukdomar som diabetes senare i livet

Det finns ökande tecken på att förhindrandet av infektioner under spädbarnstiden och senare i barndomen framför allt genom vaccination – en av hörnstenarna i den offentliga sjukvården under de senaste 50 åren - kan vara förenat med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar senare i livet.  Tanken är att tidiga infektioner stärker barnens immunförsvar så att felregulationer, t.ex. autoimmuna sjukdomar som diabetes,  senare i livet kan undvikas.

 

I den aktuella studien undersöktes samtliga barn under 16 år med insulinberoende diabetes (IDD) i Southamptonområdet mellan oktober 1992 och september 1993. Varje barn med IDD  matchades av tre friska slumpvis utvalda kontrollbarn med samma ålder och kön.  Sjukjournaler för 58 av de 60 i undersökningen ingående diabetesbarnen spårades och för 172 av de 180 kontrollerna.

 

Undersökningen visade att de 58 barnen med IDD (26 pojkar och 32 flickor) genomsnittligt var 10,5 år gamla och att de hade fått sin diabetesdiagnos vid 7,9 års ålder. En mot diabetes skyddande effekt av infektioner kunde påvisas hos barnen av båda kön, men endast om infektionen skedde under första levnadsåret, men inte om infektionen ägde rum under de följande 4 åren.  52% av infektionerna under första levnadsåret var  övreluftvägsinfektioner, och dessa hade den bästa skyddseffekten.  Studien visade att diabetesrisken minskade med i genomsnitt 19% per genomgången infektion.  Liknande fynd gjordes vid en motsvarande skandinavisk undersökning.  Slutsatsen är a............................................

ien undersöktes samtliga barn under 16 år med insulinberoende diabetes (IDD) i Southamptonområdet mellan oktober 1992 och september 1993. Varje barn med IDD  matchades av tre friska slumpvis utvalda kontrollbarn med samma ålder och kön.  Sjukjournaler för 58 av de 60 i undersökningen ingående diabetesbarnen spårades och för 172 av de180 kontrollerna.

 Undersökningen visade att de 58 barnen med IDD (26 pojkar och 32 flickor) genomsnittligt var 10,5 år gamla och att de hade fått sin diabetesdiagnos vid 7,9 års ålder. En mot diabetes skyddande effekt av infektioner kunde påvisas hos barnen av båda kön, men endast om infektionen skedde under första levnadsåret, men inte om infektionen ägde rum under de följande 4 åren.  52% av infektionerna under första levnadsåret var  övre luftvägsinfektioner, och dessa hade den bästa skyddseffekten.  Studien visade att diabetesrisken minskade med i genomsnitt 19% per genomgången infektion.  Liknande fynd gjordes vid en motsvarande skandinavisk undersökning.  Slutsatsen är att infektioner speciellt under de första levnadsåret tränar immunsystemet, förmodligen genom lymfocytstimulering.   Fastän vaccinationer tycks vara effektiva för att förebygga de infektioner som de är avsedda för är de inte helt riskfria och de kan – genom att förhindra tidiga infektioner – eventuellt bidra till en ökning av kroniska sjukdomar senare i livet.

Ref.: Gibbon C et al. Early infection and subsequent insulin dependent diabetes. Arch Dis Child. 1997;77:384-385.

 

Akupunktur i den subakuta sjukdomsfasen efter  stroke (hjärnblödning) gav signifikant bättre effekt av given neurologisk rehabilitering

 

Denna studie syftade till att  ta reda på om akupunktur utöver vanlig neurologisk rehabilitering kunde förbättra motoriken, ADL-aktiviteter (aktiviteter i det dagliga livet) och förbättra livskvaliteten hos strokepatienter. 45 patienter med  stroke med en medelålder på 57 år randomiserades till studien och av dessa ingick 21 i kontrollgruppen och 24 i akupunkturgruppen.  Inklusionskriteriet var en förstagångsstroke med efterföljande hemipares (halvsidesförlamning).  Resultatet av studien visade en signifikant positiv tilläggseffekt på rehabiliteringen hos strokepatienter av akupunkturbehandling. Om flera framtida studier visar liknande positiva effekter av en kombinationsbehandling av västerländsk och traditionell kinesisk medicin (TCM) kommer troligen en mera integrerad behandlingsmodell av stroke att bli

accepterad i framtiden.

Ref.: Hesket T, Zhu WX.  Health in China: traditional Chinese medicine: one country, two systems. BMJ.1997;315(7100):115-117.

 

Ett års uppföljning av akupunktureffekterna vid behandling av stroke

 

En 1997 publicerad studie (Hesketh et al. BMJ.1997;315(7100):115-117)

visade signifikant positiva hälsoeffekter hos strokepatienter som fick akupunktur som tilläggsbehandling i det subakuta skedet efter en genomgången stroke.  Syftet med denna studie var att visa om effekten av den subakuta akupunkturbehandlingen kvarstod efter ett år.  45 jämförbara strokepatienter som behandlades vid rehabiliteringssjukhuset i Sunneå i Norge inkluderades i studien och efter ett år kontrollerades 41 av dessa strokepatienter av vilka 21 hade behandlats med akupunktur och 20 utgjorde kontroller.

 Studien visade att patienterna i akupunkturgruppen hade signifikant bättre totalt behandlingsresultat både efter 6 veckor och efter ett år. Slutsatsen blev att akupunktur given som tilläggsbehandling i det subakuta skedet efter en stroke gav klart positiva behandlingseffekter (trots att man inte exakt känner till verkningsmekanismerna bakom akupunkturbehandlingen).

Ref.: Kjendahl A et al. A one year follow-up study on the effects of acupuncture in the treatment of stroke patients in the subacute stage: a randomized, controlled study.  Clin Rehabil. 1997;11:192-200.

 

 En placebokontrollerad randomiserad dubbelblindstudie av effekten av ginkgo biloba hos demenspatienter

 Ginkgoextraktet Egb 76l används allmänt i Europa för att minska symtomen hos patienter med nedsättning av olika kognitiva funktioner.  Användningen av detta ginkgoextrakt vid demenssjukdomar grundas på de positiva resultaten från endast ett fåtal kliniska studier som inte inkluderade standardiserad uppskattning av kognitiva funktioner och beteende.

 Denna studie syftade till att ta reda på effekten av Egb 761 vid Alzheimers sjukdom och vid multiinfarktdemens.  Studieuppläggningen (design) var en 52 veckor lång randomiserad, dubbelblind placebo–kontrollerad multicenterstudie med parrallel kontrollgrupp.  I studien togs med polikliniskt skötta medelsvårt till gravt dementa Alzheimerpatienter utan andra uppenbara sjukdomar.  Patienterna randomiserades antingen till behandlingsgruppen med EGb 76l 120 mg/d eller till den placebobehandlade kontrollgruppen.  Man mätte patienternas kognitiva funktioner bl.a. med Alzheimer´s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale (ADASCS) och anhörigas allmänintryck och upplevelse av patienternas kognitiva förmåga. 

 Av 304 möjliga patienter utvaldes 202 som ansågs vara utvärderbara för en slutpunktanalys efter 52 veckor.  Vid denna analys visade det sig att Egb-behandlingsgruppen hade 1.4 högre poäng i ADASCS än kontrollgruppen.

Även övriga uppmätta parametrar visade klart bättre värden i behandlingsgruppen. 27% av patienterna i behandlingsgruppen uppnådde minst 4 poängs förbättring på ADASCS-skalan jämfört med endast 14% av placebogruppen.  Enligt anhörigas uppskattning blev 37% klart förbättrade i behandlingsgruppen och 23% i placebogruppen.  Inga allvarliga biverkningar noterades i någondera gruppen.

 Studiens slutsats är att behandling med Egb 761 är säker och att den kan förbättra de kognitiva funktionerna och den sociala funktionen hos demenspatienter med mellan 6 – 12 månader. Fastän de av Egb 761 åstadkomna förbättringarna var måttliga så var de ändå tydliga och objektivt mätbara enligt de i studien använda mätmetoderna.

Ref.: Le Bars PL et al. A placebo-controlled, double-blind randomized trial

of an extract of ginkgo biloba for dementia.  JAMA. 1997;278:1327-1332.

 

Tillbaka / Åter förstasidan