Nyare forskning om Kan Jang och adaptogener

 

Kontrollerad studie av Kan Jang mixtur vid behandling av okomplicerad övre luftvägsinfektion.

En randomiserad dubbelblindstudie vid okomplicerad förkylning har genomförts med Kan Jang mixtur.  66 patienter mellan 18 och 40 år deltog, hälften fick 15 ml av mixturen 3 gånger dagligen mellan 5 - 10 dagar och kontrollgruppen samma dos av en lika smakande inaktiv mixtur. På dag 0, 2, 4 och 10 gjordes en utvärdering av patienternas förkylningssymtom.  Både efter 2, 4 och 10 dagar var  symtomens svårighetsgrad betr. hosta, sömnkvalitet, antal hostattacker, slemavsöndring och nästäppa signifikant lägre i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  Patienterna i Kan Jang-gruppen var i genomsnitt besvärsfria efter 5,2 dagar och i kontrollgruppen efter 9,2 dagar.  Således en avsevärd minskning av sjukdomstiden och snabbare symtomlindring av Kan Jang mixtur vid vanlig förkylning.

Ref.: Erling Thom, Terje Wollan, A Controlled Clinical Study of Kanjang Mixture in the Treatment of Uncomplicated Upper Respiratory Tract Infections,

Phytotherapy Research, Vol. 11, 207-210 (1997).

 

Kontrollerad pilotstudie med Kan Jang tabletter vid förkylning

I en placebokontrollerad pilotstudie med Kan Jag tabletter (ett standarisrat extrakt av Andrographis paniculata) undersökte man vid Hallehälsan effekten av denna örtmedicin vid vanlig förkylning. 50 patienter ingick i studien, hälften fick 4 Kan Jang tabletter 3 gånger dagligen, kontrollgruppen motsvarande placebotabletter.  Efter 5 dagars behandling var det 24 dagars sjukskrivning totalt i placebogruppen och 5 dagar i Kan Janggruppen. 36% i placebo- och 67,5% i behandlingsgruppen upplevde sig själva som helt återställda efter 5 dagar.  55% i Kan Janggruppen upplevde att de hade ett påtagligt lindrigt sjukdomsförlopp  medan bara 19% upplevde samma sak i placebogruppen.  Studiens slutsats är att Kan Jang tabletter mycket påtagligt kan lindra och avkorta sjukdomsförloppet vid en vanlig förkylning (en virusbetingad övre luftvägsinfektion).

Ref.: J. Melchior et al, Controlled clinical study of standardized  Andrographis paniculata extract in common cold - a pilot trial, Phytomedicine Vol. 3 (4), pp.

315-318, 1996/97.

 

Korttidsförsök med Schizandra adaptogen med Rosenrot på långitdsisolerade försökspersoners arbetsförmåga.

5 långtidsisolerade försökspersoner testades 1,5 och 4 timmar efter en engångs-dos av Schizandra adaptogen med Rosenrot med avseende på arbetsförmåga, korttidsminne och koncentrationsförmåga.  Samtliga undersökta parametrar visade påtagliga förbättringar hos försökspersonerna.

Ref.: R.I Bogatova et al, Evaluation of the effect of  single dose of a phytoadaptogen on the working capacity of human subjects during prolonged isolation, Aerospace and Environmental Medicine (Russia), 1997, vol. 31, no. 4, pp.51-54.

Anmärkning: samtliga studier om Kan Jang och Schizandra adaptogen med Rosenrot kan rekvireras från Svenska Örtmedicinska Institutet, Göteborg. 

 

Skall Socialstyrelsen ägna sig åt häxjakt?

I Sverige finns en lång och berömvärd tradition av demokrati och åsiktsfrihet. Men denna tradition har tyvärr inte alltid gällt för vår för den sociala välfärden och sjukvården högsta ansvariga myndighet, nämligen Socialstyrelsen respektive dess företrädare Kungliga Medicinalstyrelsen.  Denna myndighet ansåg sig på 60-talet behöva ingripa med polis och spårhundar mot bl.a. det kvacksalveri som då bedömdes ske i Järna och den antroposofiska läkemedelstillverkningen där och mot några läkare som arbetade med antroposofisk medicin.  Vid den efterföljande rättsliga processen friades både den antroposofiska läkemedelstillverkningen och de antroposofiska läkarna.  Sedan dess ha det skett en gradvis liberalisering av synen på olika alternativmedicinska verksamheter inte minst sedan Alternativmedicinkommittén lagt fram sina förslag 1989.  Sålunda har kiropraktik och naprapati blivit integrerade i den allmänna sjukvården, akupunktur får användas mot smärtor, homeopati får utövas lagligt och ett stort antal natur(läke)medel är numera officiellt tillåtna.  Och de antroposofiska läkarna bedriver numera också ett officiellt godkänt sjukhus i Järna, Vidarkliniken, dit vissa patienter kan remitteras och vårdas med landstingsbidrag.

Alternativkommittén angav klart riktlinjerna för hur man skulle bedriva och vem som skulle få utöva alternativmedicinsk verksamhet.  Bl.a. föreslog AMK att alternativterapeuter skulle ha en viss medicinsk grundutbildnig,  att ett ökat samarbete skulle ske mellan den offentliga sjukvården och alternativmedicinare, att det skulle forskas mera på alternativmedicin och att det skulle råda en relativ stor terapifrihet i Sverige liksom i övriga Europa.  Tyvärr har det mesta av Alternativmedicinkommitténs lovvärda förslag ännu inte lagfästs samtidigt som det i praktiken skett en tydlig liberalisering.  Men detta tycks ha gått förbi Socialstyrelsen.  Denna vår högsta sjukvårdsansvariga myndighet har på senare år bl.a. nedlagt stor möda på att motverka den alternativmedicinska synen på amalgam som betydande hälsoriskfaktor och bl.a. försökt att stoppa den seriösa forskningsverksamhet som bedrivs vid Metallbiologiskt Centrum (f.d. Amalgam- enheten) vid Uppsala Universitet.  Socialstyrelsens kritiska syn på amalgam- problematiken ter sig numera minst sagt förlegad bl.a. mot bakgrunden av Forskningsrådsnämndens rapport om nya rön beträffande amalgamets skaderisker (DN den 20.2.1998). 

Och nu ger sig Socialstyrelsen dessutom åter direkt på några alternativterapeuter. I DN den 5 mars 1998 kunde man läsa att en sjuksköterska blev fråntagen sin legitimation(!!!) och en sjukgymnast blev varnad (!) på grund av att de bedrivit zonterapi.  Detta är klart upprörande och helt i strid mot Alternativkommitténs målsättning och direktiv där det bl.a. klart deklarerades att alternativmedicin- terapeuter skulle ha en viss basmedicinsk utbildning.  De nu straffades utbildning och legitimation är, om något, ett bevis för att dessa terapeuter har en god medicinsk baskunskap, vilket bör vara en acceptabel garanti för att de inte använder sina alternativmedicinska behandlingsmetoder på ett för patienterna skadligt sätt.  F.ö. utmärks ju just seriöst utövad alternativmedicinsk verksamhet av att den bedöms vara ofarlig.  Jag tycker därför att Socialstyrelsen i stället borde vara tacksam och uppmuntra intresserad sjukvårdspersonal att kritiskt och mot bakgrunden av sina medicinska kunskaper utöva sådan alternativmedicinsk behandling som i allt större omfattning efterfrågas av patienterna.  Enligt en undersökning från SCB (Statistiska Centralbyrån) från 1986 är ca. 70% av svenskarna positivt inställda till alternativmedicin.  Man får också komma ihåg att sjuka människor i regel inte söker alternativmedicinsk behandling förrän de har konsulterat den offentliga sjukvården där de tydligen inte fått önskad hjälp eftersom de söker icke-subventionerad och officiellt icke-sanktionerad alternativvård.  Även om den aktuella alternativmedicinska behandlingen  ännu inte är vetenskapligt dokumenterad har alternativmedicinsk behandling - liksom all annan till tillitsfulla patienter given behandling - i varje fall en klart dokumenterad betydande positiv placeboeffekt.  Och dessa positiva läkningseffekter bör allra minst Socialstyrelsen undanhålla sjuka människor vars hälsa och välfärd den är satt till att slå vakt om.  Att mot denna bakgrund neka sjuka människor all den hjälp de själva söker och att dessutom straffa kompetenta (legitimerad sjukvårdspersonal) alternativmedicinutövare ter sig för mig som flagrant myndighets-maktmissbruk.

 

Nu har båda dessa disciplinärenden överklagats och hamnat i Regeringsrätten och jag hoppas att juristerna där har bättre förstånd än medicinal- byråkraterna på Socialstyrelsen.  En poäng i sammanhanget är att samma Socialstyrelsen numera inte anser sig kunna sköta sin förvisso mera angelägna uppgift att se till att vi får en anständig och human äldrevård än att ägna sig åt denna moderna form av medeltida häxjakt.

Karl-Oto Aly, leg. läkare, specialist i allmänmedicin, f.d. chefsöverläkare på Tallmogården, expert i den statliga alternativmedicinkommittén (1986-1989).

 Regelbundna promenader bra diabetesvård

Vid Svensk Förening diabetologis höstmöte 1997 i Karlstad redovisade distrikts- läkare Tomas Fritz i Krokom en liten studie där 27 diabetiker med en genom- snittsålder på 66 år fick gå en promenad på 3 km två gånger per vecka.  Efter promenderna sjönk blodsockret i genomsnitt från för höga 10,5 millimol/liter före promenaden till nästan normala 8,1 millimol/liter efter promenaden.  Ingen påtaglig blodsockersänkning utan promenad!

Ref.: Svensk Medicin nr. 25/1997.

 

Fysisk träning ger hjälp vid kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är ett allt vanligare sjukdomstillstånd av oklar genes.   Bl.a. kronisk negativ stress och amalgampåverkan har diskuterats som möjliga orsaker.  Patienterna är kroniskt trötta och blir extremt uttröttade även av måttlig fysisk ansträngning.  En forskargrupp vid London Medical School har på 66 patienter försökt att utvärdera effekten av regelbunden fysisk träning på CFS jämfört med stretching och avslappning.  Såväl efter 3 månader som efter ett år kände sig 55% av försökspersonerna i träningsgruppen klart bättre/mindre trötta mot bara 27% i kontrollgruppen.

Ref.: K. Fulcher and P. White,  Chronical Fatigue Syndrome and Physical Exer-

cise, British Medical Journal, 1997; 314:1647-1652.

Dagliga promenaders inverkan på dödligheten hos icke-rökande manliga pensionärer.

I januarinumret 1987 av den ansedda medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine redovisas en intressant 12-årig uppföljningsstudie över den totala mortaliteten (dödligheten) hos en grupp icke-rökande pensionerade män i förhållande till längden av deras dagliga promenader.  Undersökningen visade inte helt överraskande att de män som dagligen gick mellan 3,2 och 13 km efter 12 år hade en total  dödlighet på ca. 22%.  De pensionärer som gick dagligen mellan 1,6 och 3,2 km hade en total dödlighet på 28% och de som bara gick mellan 0 och 1,5 km dagligen hade en total mortalitet på 43%, d.v.s. en nästan dubbelt så hög mortalitet som “långdistansarna”.  Slutsatsen: ut och gå gubbar,  helst dagligen och gärna en mil eller mera om ni vill må gott och leva länge!

Ref.: Effects of Walking on Mortality Among Nonsmoking Retired Men, The New England Journal of Medicine, January 8, 1998.

Laktovegetabilisk kosts effekter på olika riskfaktorer vid hjärt- och kärlsjukdom.

Under en ca 3 veckor lång stationär behandlingsperiod på en tysk hjärtklinik jämfördes effekterna av laktovegetabilisk  kost på olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (CVD) och på motivationen för en kostförändring hos 151 hjärtpatienter.  Man fann att försökspatienterna på den laktovegetabiliska kosten hade en signifikant kraftigare sänkning av totalkolesterolet med 12,5% och LDL (det onda kolesterolet) med 14,5% jämfört med sänkningen hos de 151 med blandkost behandlade kontrollpatienterna där motsvarande sänkningar låg på 7% respektive 6,5%.  Övriga uppmätta laboratorieparametrar som lipoprotein a, fibrinogen, urinsyra och triglycerider visade inga dietberoende förändringar.  Påfallande var också en större viktnedgång hos vegetariangruppens överviktiga jämfört med normalkostgruppens överviktiga.  “Vegetarianerna” minskade i genomsnitt 3,2 kg medan de överviktiga normalkostarna bara minskade med  1,6 kg.  Efter ett år hade två tredjedelar av vegetariangruppens deltagare beslutat att kraftig minska köttkonsumtionen men bara 5,3% blev vegetarianer.  De positiva effekterna av den vegetariska kosten kvarstod i princip under hela observationsåret.  Och dessa goda effekter på blodfetter, vikt och matval gör att författarna gärna vill rekommendera laktovegetabilisk kost i samband med klinisk hjärtrehabilitering.

Ref.: M. Bestrich et al: Die lactovegetabile Diät: Einfluss auf das Verhalten von

Körpergewicht, Lipidstatus, das Fibrinogen und Lipoprotein (a) bei Herzkreis-laufkrankheiten während einer stationären Rehabilitationsmassnahme.

Zeitschrift fuer Kardiologie  85:418-427 (1996)

.

Vitaminer minskar risken för coloncancer

Kosttillskot av multivitaminer och E-vitamin ger en lägre risk för coloncancer enligt amerikanska forskare som genomfört en retrospektiv studie på 444 coloncancerpatienter och 427 kontrollpatienter.  Emily White och hennes medarbetare vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle undersökte hur länge, hur ofta och hur mycket olika vitaminer olika individer hade tagit under en 10-årsperiod innan de fick  sin cancerdiagnos.  Även övriga faktorer som sätts i samband med coloncancer  som diet, fiberintag, alkoholkonsumtion,  vikt och fysisk aktivitet registrerades.  Den retrospektiva studien visade att risken för coloncancer minskade tydligt hos både män och kvinnor som tog kosttillskott med vitaminerna A, C, E, folinsyra, kalk och multivitaminer.  Det starkaste sambandet mellan vitaminintag och coloncancer kunde visas för vitamin E och multivitaminer.  Personer som tog multivitaminer dagligen under hela den 10-åriga kontrollperioden hade bara hälften så ofta coloncancer som dem som inte tog några multivitaminer alls under samma period.  De som tog ca 200 IE eller mera av E-vitamin dagligen hade minskat sin coloncancerrisk med 57% jämfört med dem som inte hade tagit E-vitamin.  Forskarna menar dock att det behövs flera  studier innan man kan ge bindande rekommendationer.  De positiva undersökningsresultaten kan också tänkas bero på att vitaminätarna i allmänhet är mera medvetna i hälsofrågor och att de tenderar att ta till sig även andra goda levnadsvanor som bättre kost- och motionsvanor.

Ref.: Emily White et al: Vitamins associated with lower coloncancer risk,

Epidemiol Biomarkers Prev 1997; 6: 769-74.

 

Kostens fett-, kolesterol- och calciumnivåers inverkan på coloncancer.

En i tidskriften Nutrition and Cancer 1997 publicerad studie undersöktes sambandet mellan kostintaget av fett, kolesterol och calcium jämförrt  med förekomsten av colon- och rektalcancer. Man undersökte under 3 år (1993 - 1996) kostvanorana hos 282 patienter med histologiskt verifierad colon- eller rektalcancer och jämförde kostvanorna hos 592 hos jämförbara cancerfria kontrollpatienter.  En hypotes är att calcium binder gallsyror i colon och därvid bildas tvålar som är oskadliga för tarmepitelet i motsats till gallsyror.  Tidigare forskning har också visat att ett högt intag av fetter och kolesterol (animaliska fetter och kött) är kopplat till hög förekomst av colon- och rektalcancer.  Den här studien bekräftade att ett högt intag av kalcium ger en signifikant lägre dödlighet i colorektal cancer och att ett högt fett och kolesterolsintag har rakt motsatt effekt, d.v.s. ger en ökning av frekvensen av colorektal cancer. 

Ref.: Eduardo De Stefani et al: Influence of Dietary Levels of Fat, Cholosterol, and Calcium on Colorectal Cancer,  Nutrition and Cancer (1997), 29(1), 83 - 89.

 

Intag av vitamin B6 och folinsyra och hjärt- och kärlsjukdom hos kvinnor 

En 1998 publicerad studie i JAMA (The Journal of the American Medical Association) undersökte sambandet mellan intaget av folinsyra och vitamin B6 och förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom (CHD)  hos kvinnor.  Det var sedan tidigare känt att höga halter i blodet av homocystein är relaterade till en ökad förekomst av CHD samtidigt som man vet att hög tillförsel av folinsyra, vitamin  B6 och B12 minskar homocysteinhalterna.  Därför kontrollerades retrospektivt vitamin B6- och folinsyrehalterna i blodet hos 658  kvinnliga patienter med genomgången dödlig hjärtinfarkt och hos lika många kontrollpatienter utan infarkt eller andra tecken på CHD.  Undersökningen visade ett omvänt samband mellan blodhalterna av vitamin B6 och folinsyra och förekomsten av CHD. Höga vitaminhalter ger lägre förekomst av infarkt och CHD!  Studien ledde bl.a. till att författarna föreslår att man reviderar gällande RDA (rekomenderat dagligt intag) i USA av folinsyra för icke-gravida kvinnor från nuvarande gällande 180 mcg/d till tidigare gällande 400 mcg/d.  De undersökta kvinnorna med höga vitaminhalter i blodet hade fått sina vitaminer både av en vitaminrik kost och av vitaminer i form av kosttillskott.  Åter en indikation för att kosttillskott  utöver en vitaminrik kost - i motsats till vad SBU (Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknologi) nyligen kom fram till - påtagligt kan minska risken för allvarliga sjukdomar!

Ref.: Folate and Vitamin B6 From Diet and Supplements, Rimm et al: JAMA.

1998;279:359-364.

 

Cigarrer inte säkrare

Tobaksmängden i en cigarr motsvarar ett helt paket cigaretter.  Därför släpper cigarrer ifrån sig 22 gånger mer kolmonoxid, en huvudfaktor när det gäller tobaksrelaterade hjärtattacker.  Eftersom cigarrer  röks längre och cigarrökare tenderar att röka i sällskap och på klubbar utsätter de sig själva för skadligare rök och kemikalier än cigarettrökaren.  Mer fakta om cigarrökning väntas bli publicerade i vår i en bok om cigarrökningens hälsorisker, som skall  ges ut av det nationella Cancerinstitutet (NCI) i USA.

Ref.: Tobaksfronten Nr. 1, 1998.

 

Ökad kardiovaskulär sjukdom och död av snus

Det har länge varit en  het diskussion kring frågan huruvida det är bättre att snusa än att röka och snusförepråkarna har länge hävdat att det är betydligt mindre farligt att snusa än att röka.  Nu kommer dr Gunilla Bolinder, avdelningsläkare vid Njurmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset, med ny och vikitg information om snusandets hälsorisker i en översiktsartikel i Läkartidningen 42/1997.  Socialstyrelsen har i en rapport nyligen konstaterat att snusande ej med säkerhet ger en ökad cancerrisk, men det ger tydliga patologiska slemhinneförändringar i munhåla och svalg och ger uppenbarligen upphov till tand- lossning.  Dessutom innehåller snus stora mängder av kärlgiftet nikotin och en vissmängd cancerogena nitrosaminer.  Nikotin har vissa stimulerande och avslappnande effekter, ger ökad puls, förhöjt blodtryck och arytmier, kärlsammandragning, ökad frisättning av blodfetter och påverkar mag-tarmkanalen negativt.  Dr Bolinders egna studier och andra epidemiologiska undersökningar visar att personer med långvarigt snusbruk får en måttligt ökad risk för hjärt- kärlsjuklighet/död jämfört med icke-tobaksbrukare, men lägre än för rökare.  Forskarna påpekar också att nikotin är mycket starkt vanebildande och att nikotinstopp medför mycket svåra abstinensbesvär.  Sammanfattningsvis konstateras i artikeln att snusning för yngre friska individer sannolikt inte är något större hälsoproblem men att snusning hos äldre med hjärtbesvär och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar medför en ökad risk för komplikationer eller för tidig död.

Ref.: Gunilla Bolinder, Ökad kardiovaskulär sjukdom och död av snus, Läkartidningen 1997; vol.94, nr.42:3725-3731.

 

Mindre salt i kosten - mindre slaganfall

En brittisk studie publicerad i Lancet 1997 tyder på att antalet slaganfall bland äldre skulle kunna minskas kraftigt om alla minskade intaget av salt från 10 till 5 g per dag.  I studien deltog 47 obehandlade individer mellan 60 och 78 år med både normala och förhöjda blodtryck.  Studien pågick i  2 månader och den var dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad och utföres med cross-over-teknik.    Man halverade det i England vanliga saltintaget på ca. 10 g/d till 5 g/d och blodtrycksvärdena sänktes i genomsnitt med 7,2 mm Hg systoliskt och 3,2 mm Hg diastoliskt, vilket motsvaras ungefär av den sänkning som s.k. tiaziddiuretika (vanligen använda blodtryckssänkande och vattendrivande preparat) brukar åstadkomma.  Saltrestriktion gav således lika bra blodtrycksreduktion som diuretika men inte diuretikas biverkningar med bl.a. ortostatiskt blodtrycksfall.  Var det här inte en kunskap som hälsofolket länge

haft och dragit slutsatsen av nämligen att hålla saltintaget så lågt som möjligt? Det kräver bl.a. inget rutinmässigt saltande och att undvika hel- och halvfabrikat av livsmedel som svarar för ca 70 - 80 % av vårt saltintag.

Ref.:  Lancet 1997; 350:850-4).

 

Fäders rökning ökar risken för att deras barn får cancer

I en engelsk undersökning baserad på studier från 70-talet jämfördes uppgifterna om föräldrarnas rökvanor med förekomsten av olika cancerformer hos deras barn.  Det visade sig då att den totala riskökningen för alla cancerformer var ca. 30%  om fadern var cigarettrökare.  Den största riskökningen förelåg för neuroblastom (100%) och lymfom (70%).  Författarna beräknar att ca. 13% av alla barncancerfall, d.v.s. vart åttonde fall, var orsakade av faderns rökning.  Moderns rökning tycks däremot inte bidra till en ökning av barnets cancerrisk (däremot bl.a. till plötslig spädbarnsdöd och låg födelsevikt).

Ref.: T. Sorhan et al: Childhood cancer and parenteral use of tobacco: deaths from 1971 to 1976. British Journal of Cancer 76, 1997, 1525-1531.

 

DNA-skador i spermierna hos rökande män

Äldre studier om spermiekvaliteten hos rökare har givit motstridiga resultat troligen därför att undersökta parametrar som  spermiernas utseende och rörlighet inte varit tillräckligt känsliga.  I en ny studie har spermierna hos 30 rökande män och 30 icke-rökande kontroller undersökts.  Dels har man undersökt mängden kotinin - en restprodukt efter nikotin - i sädesvätskan som ett objektivt mått på den enskildes rökning, och dels har man man mätt halterna av en oxidationsprodukt  i arvsanlagens DNA (8-OHdG).   8- OHdG  förekommer i all DNA eftersom alla celler utsättas oxidation från bl.a. kroppens ämnesomsättning.  8-OHdG-halterna var ungefär dubbelt så stora hos rökarna som hos icke-rökarna och dessutom var 8-OHdG-halterna korrelerade till kotininkoncentrationerna i spermievätskan, d.v.s. ju mer männen rökte desto större DNA-skada.  Det är tydligt att inte bara blivande och gravida mammor bör avstå från rökning, det gäller i minst lika hög grad även blivande pappor!

Ref.: H-M. Shen et al: Detection of oxidative DNA damage in human sperm and the association with cigaretts smoking.  Reproductive Toxicology. 11, 1997, 675-680.

 

Bara stress bakom flera hjärtinfarkter i Öst?

Vid ett Berzeliussymposium i Linköping den 16-17 mars 1998 arrangerat av Svenska Läkaresällskapet diskuterades varför hjärtinfarktdödligheten sjunkit i Västeuropa på senare år medan 50-åriga östeuropéer idag löper 4 gånger så stor risk att dö i  hjärtinfarkt som jämnåriga västeuropeiska män.  Märkligt nog är skillnaderna beträffande de traditionella riskfaktorerna för hjärtinfarkt som höga blodfetter, rökvanor och högt blodtryck inte särskilt stora.  Det måste ligga något annat bakom skillnaderna.  Det som enligt forskaren Margareta Kristenson, som nyligen disputerat på en avhandling om skillnaderna i bl.a. hjärtinfarkt hos 50-åriga män i Linköping och i Vilnius, skiljer grupperna åt är brister på antioxidanter i Vilniusmännens kost och deras ökade psykosociala stress i det fattiga och otrygga Litauen.  Liknande skillnader existerar även  vid jämförelsen mellan svenska  tjänstemän och svenska arbetare.  I Sverige löper en arbetare dubbelt så stor risk att få en hjärtnfarkt som en tjänsteman. Arbetaren i Sverige har liksom flertalet män i Litauen i regel ett monotont, stressigt lågstatusjobb utan stora möjligheter att påverka sin arbetssituation, och det ökar infarktrisken.  När det gäller kosten så är det väldokumenterat att högre utbildning (och socialklass) medför över lag bättre kostvanor och det kan mycket väl förklara det högre antioxidantintaget hos de rikare och mera välutbildade svenskarna.  Även rökvanorna följer i stort sett samma klassmönster.  Undersökningen bekräftar på nytt vad som numera är tämligen allmänt känt: att infarktrisken ökar med psykosocial stress, rökning, dåliga matvanor och fysisk inaktivitet.

Ref.: Margareta Kristenson, dotorsavhandling om LiVicordia, en studie som jämfört 50-åriga män i Linköping och Vilnius, Litauen,  d. 18.3.1998, Linköping.

 

Kvicksilver från hälsobringande läkemedel till svårt gift

I Läkartidningen (42/97) ger medicinhistorikern professor Bengt Lindskog en översikt över kvicksilvret i medicinhistorien där han redogör för hur synen på kvicksilver förändrats under historiens gång.  Det har länge använts flitigt som läkemedel ända in i vår tid mot bl.a. olika hudbesvär och syfilis och man använde kvicksilverångor även mot ohyra.  Först när penicillinet kom på 1940-talet och började användas mera allmänt mot syfilis försvann kvicksilvret som medicin, dock inte definitivt förrän under 1970-talet!  Först på senare år började kvicksilvrets toxiska effekter uppmärksammas och kvicksilver ansågs framför allt vara ett stort miljöproblem.  Inte förrän på den allra senaste tiden börjar man även i Sverige ifrågasätta huruvida det är klokt att deponera kvick- silver i munnen på friska människor i form av amalgamplomber.  Mycket talar för att denna sentida (gift)hantering kan medföra betydande hälsorisker, och man får hoppas att den medicinska kvicksilveranvändningen snart är avslutat  som ännu ett makabert kapitel i medicinhistorien.

Ref.: Bengt I Lindskog, Kvicksilver i medicinhistorien, från livsbevarande till hälsovådligt; Läkartidningen 1997, vol 94, 42, s. 3732 - 3738.

 

Alkohol ökar risk för DAMP och ADHD

Risken för att föda barn med DAMP eller ADHD (hyperaktiva barn) ökar med mammans alkoholkonsumtion visar en undersökning av barn födda 1978 och senare vid barnkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg.  Att alkohol under graviditet ökar risken för bl.a. hjärnskador och låg födelsevikt hos barnet är välkänt och man avråder numera också på barnavårdscentralerna bestämt från alkohol (och rökning) under graviditet.  Av 24 barn till mammor som drack alkohol  (och rökte) under graviditeten har 15 fått en neuropsykiatrisk diagnos.  8 har fått diagnosen DAMP och 2 har ADHD.  Dessutom hade 2 av barnen fått Aspergers syndrom, en form av autism och ytterligare 1 en autismliknande störning.  Det visade sig också  att ju förr mammorna slutade med alkoholen desto mindre risk för psykiska störningar hos barnen.  Det kan vara befogat att påminna om denna allvarliga risk med även måttlig alkoholförtäring under graviditet i denna tid av allmän eufori över alkoholens (påstådda) goda sjukdomsförebyggande effekter.   Varken tobak eller sprit skall nyttjas av gravida!

Ref.: Alkohol ökar risk för DAMP, DN den 31.3.98.

 

Föräldrar vinst för vården

Vetenskapen har gjort en sensationell upptäckt: föräldrars närvaro är bra för bannen! Vid barnkirurgiska kliniken vid universitetssjukhuset i Lund låter man föräldrarna vara med på sjukhuset när barnen är sjuka.  Resultat: om föräldrarna tar aktiv del i vården mår barnen bättre och blir friskare fortare.  Och vården blir billigare och effektivare!  Hade man väntat sig något annat?

Ref.: DN 3.4.98. Föräldrar vinst för vården.

 

Ginkgo biloba verksam mot Alzheimers sjukdom

Vad tyska läkare vetat länge har man nu också upptäckt i Amerika: Ginkgo biloba är verksam mot demens.   I slutet av  oktober 1997 presenterades i den medicinska tidskriften JAMA (The Journal of the American Medical Association) en studie från USA där 202 patienter med  medelsvår demens under  52 veckor behandlats med antingen placebo eller med Ginkgo biloba.  De intellektuella och de sociala funktionerna blev  klart förbättrade hos dem som fick Ginkgo jämfört med vad som var fallet hos dem som fick placebo.  Forskarnas försiktiga slutsats är att Ginkgo biloba kan fördröja sjukdomsutvecklingen med ca.6 månader för vissa patienter.

Ref. efter en artikel i DN d. 29.10.97 av Kerstin Hellbom: Ännu en medicin mot demens.

 

Psykoterapi framgångsrik vid vissa psykiska sjukdomar

Att psykoterapi används vid många psykiska besvär, framför allt vid neuroser och lättare depressioner är välkänt.  Nu har forskare i Stockholm och Linköping  också kunnat bevisa vetenskapligt att psykoterapi ger hjälp och hjälper många patienter att höja sin livskvalitet.  Docent Johan Schubert vid Stockholms läns landstings psykoterapiinstitut och professor Rolf Sandell vid Linköpings universitet har följt 407 patienter  med  ångest, nedstämdhet och andra psykiska symtom under 3 år.  De kunde konstatera att en stor del av symtomen efter ca. 3 års psykoterapi hade försvunnit och att de mådde bättre och hade bättre livskvalitet.  För patienterna var det mycket viktigt att de själva kunde välja behandlingsform antingen medicinering, korttidspsykoterapi, långtidspsykoterapi eller psykoanalys och den positiva effekten av psykoterapi består även på lång sikt.  Alla får inte hjälp med att med kvalificerad psykoterapisk behandling lösa sina problem, men ca. 70% känner en tydlig förbättring.  Kvinnor är mera mottagliga för denna behandlingsform som givetvis också kan kombineras med medicinering.  Kvinnliga terapeuter är mera framgångsrika än manliga.  Patienterna var i regel högutbildade med akademisk examen.

Priset för psykoterapin ligger för långtidsterapi under 3 år på ca. 70.000 kronor och för psykoanalys under samma tid på ca. 250.000 kronor.  En vårddag på en sluten psykiatrisk klinik kostar mellan 2.500 och 4.000 kronor.  Det kan alltså löna sig rent samhällsekonomiskt med psykoterapi och forskarna beklagar att landstingen i den ekonomiska krisens spår skär ned på anslagen för psykoterapi.

Ref.:  Jan Kantor o. Thomas Lerner i DN den 3.4.1998: Psykoterapi lyckad vård.

 

Allt fett farligt i hög dos

Nu kommer det åter nya - eller egentligen nygamla - signaler från näringsforskarna.  Enligt en artikel i Lancet (1997) skulle det nu åter vara fettmängden som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom sedan vi nyligen lärt oss att det framför allt är fettkvaliteten som är den stora riskfaktorn.  Man refererar till en dansk studie där man jämfört effekten av fettrika måltider med olika typer av fett som rapsolja, olivolja, solrosolja, palmolja och smör.  Kontrollgruppen fick måltider med lågt fettinnehåll. Ökningen av blodkoagulationsfaktor VII och triglycerider var densamma efter alla fettrika måltider oavsett vilken typ av fett den innehöll.   Forskarna anser att deras resultat talar emot den förhärskande teorin om olivoljans nyttiga effekter.  De menar istället att personer med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom redan har förhöjda nivåer av faktor VII som efter en fettrik måltid kan öka till dramatiska nivåer. (Referenten K.-O. A:s kommentar: hälsorörelsen har alltid - tydligen med all rätt - hävdat att både fettmängden och fettkvaliteten är viktiga). Således:  en fettfattig kost med vegetabiliska fetter av hög kvalitet, t.ex. kallpressad oliv-jungfruolja.

Ref.: The Lancet 1997;350:1603 enl. Läkemedelsvärlden, 1998, vol.102 nr.1, s.8

 

Östrogenbehandlade kvinnor har bättre riskprofil primärt

Kvinnor som behandlas med östrogen  har lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom redan innan östrogenbehandlingen inleds.  Det visar en långtidsstudie från Göteborg där man följt 1200 kvinnor under 24 års tid.  De kvinnor som behandlats med östrogen hade  en bättre kardiovaskulär riskprofil redan innan behandlingen sattes in. De kvinnor som inte fick östrogen hade vid studiens början en sämre riskprofil, bl. a. högre vikt och högre blodtryck.  Då man då (vid studiens början) ansåg att personer med sämre riskprofil skulle öka sina risker för  hjärt-kärlsjukdom om de fick östrogen undantogs riskpatienterna från östrogenbehandlingen.  Kvinnor i Göteborg födda 1918, 1922 och 1930 undersöktes 1968-69 med avseende på sina kardiovaskulära riskfaktorer.  Sedan följdes de fram till 1993. Av de 1200 undersökta kvinnorna behandlades 149 någon gång mellan 1968 och 1993 med östrogen. Dessa kvinnor hade signifikant lägre blodtryck, vikt, BMI (body mass index), midja, midja-stuss-kvot och kolesterolvärden än de kvinnor som inte fick östrogen - redan innan östrogenbehandlingen startade.  De östrogenbehandlade kvinnorna motionerade också mera, hade högre utbildning och tillhörde högre socialgrupper än de som inte fick östrogen.  Så var det tydligen inte östrogenet som förklarar varför östrogengruppen hade bättre hjärthälsa.  Det var uppenbarligen deras sundare livsföring.  Dags att avliva ännu en myt om det hälsosamma östrogenet?

Östrogenstudien genomfördes vid Vasa sjukhus och redovisades av dr  Kerstin

Rödström på Svenska Läkaresällskapets riksstämman i november 1997.

 

Du sköna nya värld...

En satirisk betraktelse av K.-O. Aly

Jag kom osökt att tänka på Aldous Huxleys sköna nya värld när jag läste en notis i Läkemedelsvärlden nr. 1/1998 om att Astra, Merck och Procter & Gamble har ingått ett avtal om att utveckla en receptfri version av Losec.  Då kan framtidens lyckliga människor i den nya sköna världen fortsätta att stressa utan att få magsår.  Värken kan de klara med receptfria NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), magnecyl och kodein.  Om drogliberalerna inom EU får som de vill så kan framtidens lyckliga europé också få ett lyft för själen med  hjälp av lite hasch förutom med hjälp av den billiga spriten.   Ångest och sömnlöshet kurerar man med Valium och depressioner med Prosac (eller i bästa fall med johannesört).  Genom tobaksbruk nedsatt potens botar man naturligt enligt kinesiskt recept med pulveriserade noshörningshorn från de sista vilda noshörningarna.  Den alltid alerta porrindustrin kan väl också hitta på något riktigt häftigt för de alltid ojämnlikt behandlade stackars kvinnorna.  Om dessutom de högeffektiva industrirobotarna förser oss alla med obegränsat med prylar då måste väl människornas lycka vara fullständig och garanterat i all evighet i denna nya sköna smärtfria värld!

Karl-Otto Aly i april 1998.

 

Var fjärde hjärtinfarktpatient hade diabetes

Vid Läkarnas riksstämma i november 1997 presenterades en studie från Västerås om sambandet mellan hjärtinfarkt och diabetes.  Varje år vårdas ca. 6000 diabetiker för hjärtinfarkt på sjukhus i Sverige.  Detta är en fjärdedel (25%) av alla infarktpatienter.   Denna höga procentandel diabetiker bland samtliga infarktpatienter skall jämföras med 3 - 4 % diabetiker i hela befolkningen och ca. 10% i åldrarna över 70 år.  Således en kraftig överrepresentation av diabetiker bland infarktpatienterna.  I Västeråsstudien ingick samtliga infarktpatienter på Centrallasaretter i Västerås under ett år.  Av samtliga 314 infarktpatienter hade 68 en sedan tidigare känd diabetes.  Dessutom fick ytterligare 11 infarktspatienter diagnosen diabetes under vårdtiden.  Studien bekräftar redan det tidigare välkända förhållandet att diabetes utgör en riskfaktor för hjärt-kärl-sjukdom och därmed även för hjärtinfarkt.

Ref.: Svenska Läkaresällskapets riksstämma nov. 1997.

 

Ilska kan utlösa infarkt

ONSET-studien i Stockholm visar att kraftig (tillbakahållen?) ilska medför en 16 gånger högre risk för hjärtinfarkt jämfört med om man inte får ett utbrott.

Med kraftig ilska menas exempelvis knutna nävar och hopbitna tänder.  Forskar- na som genomfört studien betonar dock att man inte skall undvika att bli arg, man bör nog verbalisera sin ilska eller hugga ved.  Aggressionshämmade personer tycks löpa en extra stor risk att drabbas av hjärtinfarakt när de väl blir arga.

Referat i Läkemedelsvärlden, 1998: vol.102, nr.1, s.38

 

“Stillasittande hotar ungas hälsa”

Under denna rubrik skriver professorn vid GIH Lars-Magnus Engström i DN-debatt den 6 mars 1998 och uttrycker där sin stora oro över ungdomars minskande fysisk aktivitet i motsats till vad Idrottsutredningen velat göra gällande.  Kroppen behöver regelbunden allsidig fysisk aktivitet för att fungera bra och motion anses numera allmänt vara ett ofarligt sätt att förebygga många allvarliga sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, icke-insulinkrävande diabetes, högt blod- tryck fetma, led- och ryggbesvär, benskörhet och tjocktarmscancer.  Det är mot denna bakgrund som tendensen till allt mindre fysiska aktiviteter även bland ungdomar ter sig särskilt oroande.  En svensk studie (LIV 90) visade att svenska medelålders män har ett oroväckande lågt konditionsvärde.  Samtidigt rapporteras att det är en allmän tendens till viktuppgång även bland ungdomar, här som i Amerika.

En av professor Engström genomförd studie på 60-talet visade att nära 70% av flickorna och 85%  av pojkarna hade någon idrottslig aktivitet minst en timme per vecka på fritid utöver 3 obligatoriska lektionstimmar gymnastik.  1997 ägnade sig (i Luleå) endast 44% av flickorna och 58%  av pojkarna åt fysisk aktivitet utanför skolan och i en invandrartät söderförort till Stockholm var det bara 12% av flickorna och  ca. 30% av pojkarna som utövade motion på fritiden.  Samtidigt har antalet gymnastiktimmar skurits ned till 2 per vecka.  Ungdomars alltmera stillasittande framför TV:n och datorer, dataspel och mopedåkning ger ännu mindre tid och utrymme för regelbundna motionsaktiviteter.

Allt detta tillsammans leder till en oroväckande låg grad av fysisk aktivitet hos dagens ungdomar och det - tillsammans med ökad konsumtion av s.k. “junk foods” som chips, hamburgare, Coca-cola etc. bäddar för en folkhälsokatastrof av oanade dimensioner.  Det är hög tid för att handla!

Ref.: professor Lars-Magnus Engström: “Stillasittande hotar ungas hälsa”, var tredje 15-åring rör sig skadligt lite. DN-debatt den 6 mars 1998.

 

Tillbaka / Åter förstasidan