Olika faser i genomförandet av en omorganisation/förändring

 

¤ fas 1) allmän och stor entusiasm inför förändringen/omorganisationen

¤ fas 2) allmän förvirring vid genomförandet av omorganisationen

¤ fas 3) allmän tillnyktring

¤ fas 4) sök en skyldig

¤ fas 5) finn en oskyldig som befinns vara skyldig

¤ fas 6) straffa den skyldig befunne oskyldige

¤ fas 7) belöna och dekorera alt. befordra den oskyldigt befunne skyldige

¤ fas 8) allt förblir som förutfast litet sämre

 

av Karl-Otto Aly gjord och något modifierad översättning från tyskan.

 

Naturligt progesteron bättre än syntetiskt östrogen för att förhindra benskörhet (osteoporos)

Naturligt progesteron som, liksom naturligt östrogen (s.k. fytoöstrogener), finns i riklig mängd i bl.a. sojabönor och alfalfagroddar har enligt flera vetenskapliga undersökningar en klart bättre effekt för att förebygga benskörhet än syntetiskt östrogen.  Benvävnad innehåller huvudsakligen två typer av celler, dels de benuppbyggande osteoblasterna och dels de bennedbrytande osteoklasterna som bryter ned gammalt förbrukat ben.  Vad det syntetiska östrogenet tycks göra är att hämma  osteoklastaktiviteten och hindra nedbrytningen av gammalt ben varigenom den snabba nedbrytningen av ben förlångsammas. Naturligt proge-steron däremot stimulerar osteoblastfunktioen att bilda nytt ben.  Och ökningen av bentätheten är avsevärt mycket större efter tillförsel av naturligt progesteron än efter tillförsel av syntetiskt östrogen.  Östrogen tycks inte ge den gynnsamma stimuleringen av osteblastaktiviteten.  (Men tillförseln av syntetiskt östrogen är en lönande affär för östrogentillverkarna.)

 Ref.: Optimum Nutrition, vol.8, Nr 2, Autumn 1995.

 

Först vinet - nu också chokladen!

Vi lever  förvisso i en föränderlig tid. Undan för undan har vi fått lära oss att mycket av det vi traditionellt ansett vara skadligt, "syndigt" eller onyttigt helt plötsligt tillskrivs hälsobringande egenskaper.  Sålunda har vi fått lära oss att regelbundet (måttligt) bruk av rödvin numera anses nyttigt åtminstone om man inte har alkoholproblem.  Enligt DN:s hälsobilaga den 20.12.97 har turen nu kommit till den syndiga och skuldbelagda chokladen.  Chokladen anses numera av vissa forskare vara rena hälsokosten, åtminstone den mörka hårda chokladen.  Den ljusa (goda) chokladen är för fet och innehåller för mycket socker och för litet av den nyttiga kakaon.   Mörk  choklad innehåller mycket magnesium, ett mineralämne som  både hjälper till att bilda serotonin och stabiliserar humöret.  Choklad ger också ett hyggligt tillskott av koppar.  Choklad innehåller dessutom nyttiga antioxidativt verksamma fenoler som hindrar fettet i chokladen från att härskna.

Suget efter choklad har jämförts med suget efter vissa droger och man har funnit att missbrukare av drogen ecstasy utvecklat ett starkt sug efter choklad sedan de slutat med ecstasy.   Choklad innehåller nämligen ett ämne som heter anandamin som stimulerar samma receptorer i hjärnan som det psykoaktiva ämnet i marijuana och hasch.  Chokladen innehåller också ett ämne som kallas fenyletylamin som även kallas kroppens eget amfetamin, och theobromin, en koffeinliknande substans, som gör oss piggare, mera koncentrerade och snabb- tänkta.  I USA kallas den mörka chokladen för "växtvärldens Prozac" och det kanske kan förklara varför choklad får oss att känna oss mera harmoniska.  Så sträck på Er chokladälskare, njut av litet mörk choklad då och då, med andakt i små doser och med gott samvete!

Ref.: DN 20.12.1997, s.4. samt Sstephan Rössner: Chocolate - divine food...

European J:l of Clinical Nutrition (1997) 51, 341-345.

 

Aromaterapi - har den laboratoriemässigt påvisbara effekter?

En i tidskriften Forschende Komplementärmedizin redovisad studie kunde inte påvisa några mätbara förändringar av bl.a. cortison- och IgA-nivåerna i saliv.  Man lät försökspersonerna under 10 minuter andas in 10-dubbelt större dos av lavendelolja än den minsta dos man kan känna normalt.  Man mätte därefter olika parametrar som kortison i saliven och S-IgA, hjärt- och andningsfrekvens samt det elektriska hudmotståndet liksom mikrocirkulationen i fingertopparna.   Man kunde inte hitta några mätbara förändringar i de undersökta parametrarna.  Uppenbarligen var den givna aromaterapin för svag och overksam och den kunde inte mätbart påverka psykoneuroimmunologiska mätparametrar.  Bygger aromaterapin enbart på placeboeffekter?

 Ref.: Does Fragrance Exposure Affect Autonomic Responses or Salivary IgA and Cortisol Levels?  A. Kistler et al.,  Forsch.Kompelmentärmedizin 1997; 5:270-274.

 

Mattram vid migränprofylax.

I en holländsk randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad crossoverstudie över 9 månader vid ett sjukhus i Emmen med 50 migränpatienter försökte man utröna huruvida ett extrakt av tanacetum parthenium (matttram) hade förebyggande effekter vid migrän.  Alla försöksdeltagare fick först under en månad - den s.k. wash-out-fasen - dagligen en placebokapsel, därefter i randomiserad följd i 4 månader antingen dagligen en placebokapsel eller dagligen en kapsel med standariserat alkoholextrakt av tanacetum parthenium (mattram).  Övrig migränmedicin sattes ut.  Endast vid akuta svåra migränattacker tilläts intag av konventionella migränmediciner.  Man noterade med hjälp av en dagbok hur många migränattacker försöksdeltagarna hade per månad och under hur många dagar som de inte kunde sköta sina normala aktiviteter och vilka biverkningar som uppkom.

Resultat: 40 av 50 patienter genomförde studien till slutet.  Ingen av försöksdeltagarna behövde avbryta studien på grund av biverkningar. Man fann inga tydliga skillnader beträffande frekvensen migränattacker mellan de båda grupperna.  Det samma gällde antalet dagar då man inte kunde sköta sitt vanliga arbete.  Denna studie kunde således inte bekräfta de goda resultaten med mattram vid migrän som tidigare studier visat.  I denna studie tog man inte med patienter som hade tidigare goda erfarenheter av mattram och tydligen handlade det här om en negativ selektion av "non-responders" ("icke-svarare").  

Resultaten från denna studie gäller därför inte utan vidare generellt för alla migränpatienter.

Ref.: De Weerdt CJ, Bootsma HPR, Hendriks H: Herbal medicines in migraine prevention.  Phytomedicine 1996;3:225-230.

 

Örtmediciner - fytofarmaka - allt viktigare  i egenvården i Europa  

Vid en fransk-tysk-schweizisk regionalkonferens "Regio Seminar Pharma" i Basel den 26 och 27 april 1997 betonades av professor Dr. W. Schaffner , Uni-versität Basel, att fytofarmaka används i allt större utsträckning i egenvården i central-Europa.  De fyller en viktig funktion i egenvården och det kräver en speciell facklig kompetens hos apotekspersonalen.   Speciellt användbara är fytofarmaka vid förkylningssjukdomar, mag-tarmbesvär, gallvägssjukdomar, njur- och blåsbesvär samt vid nervositet och sömnbesvär. I Tyskland är f.n. ca 1000 örttéer/medicinaltéer och téblandningar tillåtna, det föreligger cirka 300

beredningsmonografier utgivna av  Europakommissionen och bara för njur- och blåstéer används 100 olika droger (örter).   Problematiskt med medicinalväxter är att de ofta har en bred farmakologisk effekt som inte utan vidare kan hänföras till exakt definierbara aktiva enkelsubstanser.  Dessutom brukar effekten komma långsamt, ofta först efter en till två veckor eller längre.

Moderna farmakologiska studier av bl.a. johannisört, vitlök, ginkgo, hagtorn och vänderot (valeriana) visar dock att fytofarmaka har potential att ingripa i flera olika biologiska regelsystem och att effekten ofta byggs upp långsamt under flera veckor.

Ref.: SMGP (Schweizerische Medizinische Gesellschaft fuer Phytotherapie).  Society Bulletins.  Forsch. Komplementärmed. 1977;4:248-249.

 

 

Den 5 - 8 juni 1997  genomfördes av ESCNM (Eropean Society for Classical Natural Medicine)en internationell kongress i Berlin om bl.a. immunologiska effekter av  fysikalisk terapi och klassiska naturläkemetoder samt psykiska och psykologiska effekter av naturläkemetoder och kroppsorientead psykoterapi.

Referat av några av de viktigaste föredragen kommer att publiceras i ett senare nummer av proSana.

 

Flera randomiserade studier av homeopatisk behandling vid bl.a. migrän, huvudvärk och vid postoperativ ileus är föga övertygande beträffande effektiviteten av homeopatisk behandling.

I det senaste numret av den ansedda internationella tidskriften "Forschende Komplementärmedizin/Research in Complementary Medicine" refereras och kommenteras ett antal nyare randomiserade placebokontrollerade dubbelblind- studier av effekterna av individualiserad homeopatisk behandling vid huvudvärk och migrän samt några andra sjukdomstillstånd.  Resultaten av de olika studierna är motsägande och positiva resultat av tidigare studier kunde inte bekräftas vid senare kontrollstudier.  Flera av de i princip välvilligt inställda kommentatorerna, bl.a. den mycket ansedde holländske epidemiologen professor Paul Knipschild i Maastricht, kommer fram till att de hittills gjorda studierna inte ger övertygande belägg för att homeopatisk behandling är en effektiv behandlingsmetod vid bl.a. migrän.  Knipschild kommenterar sammanfattningsvis att homeopati är ett svårförklarligt udda system.  I bästa fall är homeopati ett kraftigt placebo.  (citat: "If  I take the evidence together, I think that the result of this trial by Walach et al. speaks clearly against any beneficial effects of homeopathy for migraine/chronic headaches, and homeopathy in general.  Other recent  efficacy studies that have been well performed, such as the Grecho trial in France and the trial of de Lange et al. in the Netherlands, do the same.  Moreover, homeopathy is an odd system with no plausibility.  I am sorry for the many people who believe firmly in homeopathy, but to me there is nothing in it.  At its best I consider homeopathy a powerful placebo."

 

Ref.: Journal Club, Forsch. Komplementärmed. 1997;5:297-304.  Översikten ger utförliga referat av ett antal nyare studier om homeopati samt kommentarer av olika väl renommerade vetenskapliga/komplementärmedicinska kommentatorer.

 

 Tvåårig pilotstudie av antroposofisk behandling av RA.

I en tysk icke randomiserad öppen pilotstudie från det antroposofiska sjukhuset i   Herdecke i Västtyskland behandlades 18 patienter med kronisk inflammatorisk ledsjukdom (R.A.)  enligt antroposofisk - medicinska riktlinjer under 2 års tid.  Vanliga vid RA undersökta parametrar som CRP i serum, ledindex, funktionell kapacitet, psykiskt befinnande m.m. kontrollerades.  Hos samtliga försökspersoner konstaterades mer eller mindre uttalade förbättringar av allmänbefinnandet inklusive depressivitet och ängslan samt minskad allmän och lokal inflammatorisk aktivitet.  Under behandlingstiden krävdes inga invasiva kirurgiska ingrepp i några leder,  behandling med konventionella antireumatika kunde reduceras eller hos några patienter upphöra helt.

Pilotstudien visar tydligt att antroposofisk helhetsbehandling (en kombination av engagerat medicinskt  omhändertagande, antroposofiska mediciner, läkeeurytmi, fysikalisk terapi, huvudsakligen vegetarisk kost och konstnärlig terapi) kan ge goda terapeutiska resultat hos lämpliga och motiverade patienter.  Referenten (K.-O. A.) vill i detta sammanhang gärna framhålla att sådan behandling även kan fås i Sverige, vid Vidarkliniken i Järna.  Behandlingen liknar också i väsentliga avseenden den behandling för R.A. som traditionellt ges vid våra svenska hälsohem.

Ref.: L. Simon et al. Ein anthroposophisches Therapiekonzept fuer entzuendlich- rheumatische Erkrankungen -  Ergebnisse einer zweijährigen Pilotstudie. Forsch.

Komplementärmed. 1977;4:17-27.

 

USA på väg att komma ifatt Europa inom alternativmedicin

I mars 1997 hölls ett internationellt symposium vid den  renommerade Harvard Medical School i Boston där det rapporterades att det även i Amerika förekommer omfattande forskningsaktiviteter på det alternativ- och komplementärmedicinska området.  Sålunda sker komplementär-medicinsk forskning som stöds finansiellt av National Institute of Health (NIH) vid 10 olika amerikanska universitet, bl.a. vid  Stanford, Columbia och Maryland University.

Complementary and Alternative Programme at Stanford (CAMPS) sysslar främst med alternativbehandling och egenvård med naturmedel av äldre. Vid Columbia University finns ett Centre for Complementary  and Alternative Medicine Research in Women´s Health och vid univertet i Maryland finns sedan 5 år tillbaka en avdelning för komplementärmedicin inom "Department of Family Medicine" med breda forsknings- och dokumentationsaktiviteter.  "Centre for Alternative Medicine Research" vid Harvard Medical School är uteslutande forskningsinriktad.  Man bedriver där basforskning bl.a. för att klarlägga alternativa behandlingsmetoders verkningsmekanismer.  Ett bredare och intensifierat samarbete med motsvarande europeiska forskningscentra (i bl.a. Berlin, Muenchen, Madrid, Paris och Exeter) efterlyses av artikelförfattaren.

Ref.: D. Melchart, USA holen auf: Forschende Komplementärmedizin im Aufwind an amerikanischen Hochschulen. Forsch. Komplementärmed. 1997;4:144-145.

 

Patienternas uppfattning om komplementärmedicin

Den brittiska tidningen "The Guardian" gjorde en enkät bland 386 av tidningens läsare för att höra om deras uppfattning om alternativ medicin.  De tillfrågade hade en genomsnittligt hög bildningsnivå, 82% var kvinnor och 58% var medelålders. Homeopati (74%), osteopati (närmast kiropraktik) (54%) och akupunktur (47%) var de populäraste behandlingsformerna.  En överväldigande majoritet av alla tillfrågade ansåg att de hade fått god hjälp av de alternativa behandlingarna.  82% ansåg att alternativmedicin hade mindre biverkningar än skolmedicin trots att 25% av alla tillfrågade hade upplevt (lindriga?) biverkningar av a.m.  De flesta ville att terapeuternas utbildningsnivå och patientsäkerheten garanterades av statligt erkända utbildningar av hög kvalitet.

Avsevärda summor pengar investerades av patienterna i alternativa behandlingar, totalt för den relativt lilla gruppen (386 p.) £ 300.000 (motsvarande ca. 3,6 miljoner sv.kronor).

Ref.: N.C.Abbot, E. Ernst:  Patients` Opinions about complementary Medicine.  Forsch. Komplementärmed 1997;4:164-168.

 

Tyska medicinstudenters uppfattning om komplementärmedicin

204 tyska medicinstudenter tillfrågades om sin syn på olika alternativmedicinska behandlingsformer.  Det visade sig att  85,6% av studenterna ansåg att olika alternativmedicinska behandlingsformer var av värde, speciellt vid bagatellåkommor och vid kroniska sjukdomar.  De flesta ansåg att akupunktur, homeopati, fytoterapi och olika dietterapier var speciellt värdefulla medan flertalet studenter hade en negativ uppfattning om cellterapi, åderlåtning och ozonbehandling.  Författarna drar slutsatsen att studenterna, trots ett i regel dåligt undervisningsutbud om alternativa metoder, hade övervägande positiva och mycket differentierade uppfattningar om olika alternativmedicinska behandlingsformer.  Trots många universitetslärares negativa inställning till a.m. tilltog studenternas välvilliga inställning till a.m. under medicinstudiernas gång.

Ref.: H. Haltenhof et al.: Komplementärmedizin im Urteil von Studierenden der Medizin: Eine Befragung in Vorklinik und Klinik.  Forsch. Komplementärmed. 1997;5:284-.291.

 

 Terapi med vitlökspulver vid klimakteriebesvär

Vid en randomiserad placebokontrollerad studie på 21 kvinnor med klimakteriska besvär behandlades patienter med ett vitlökspulverextrakt (Carisano) 2 dragéer à 200 mg vitlökspulver alt. med placebodragéer av samma utseende och smak under 6 veckor.  Samtliga typiska klimakteriesymtom bedömdes (värmevallningar, svettningar, nervositet, sömnbesvär, depressivitet, minskad libido, svaghet och trötthet). 18 av 21 patienter bedömde totaleffekten av vitlöksbehandlingen som mycket god eller god.  12 av 21 patienter på placebo angav en måttlig eller dålig effekt av medicineringen (placebo). Signifikans 0,05.   Preparatet tåldes i allmänhet bra men hos 3 patienter observerades lätta gasbesvär.  Även om östrogenterapi är den beprövade standardbehandlingen av klimakteriebesvär finns det ibland kontraindikationer mot östrogenbehandling (t.ex östrogenberoende tumörer) eller en principiell aversion mot hormoner och då kan behandling med vitlök eller vitlöksextrakt prövas som ett ofarligt och tydligen ofta också effektivt behandlingsalternativ, isynnerhet om det kombineras med livsstilsförändringar, (grönsalsrik kost, motion, stresshantering).

Referentens kommentar: motsvarande i Sverige tillgängliga vitlökspreparat som kan jämföras med Carisanodragéerna är Kwai-vitlöksdragéer som dock bara innehåller 100 mg vitlökspulver per dragé varför man bör ta dubbel dos Kwai jämfört med de i studien använda 2 dragéerna Carisano à 200 mg. (K.-O.A.)

Ref.: H.P. Legal, B. Lehmann: Knoblauchpulvertherapie bei dem klimakterischen Syndrom - eine Plazebo-kontrollierte Studie. Ärztezeitschrift fuer Naturheilverfahren 38, 12 (1997) 887-893.

 

Sverige näst sämst i gymnastik

Den välkände idrottsprofessorn  Per-Olof Åstrand varnar i en debattartikel på DN:s debattsida den 12 januari 1998 för folkhälsoriskerna av den allt kortare tiden som skolan i besparingssyfte ägnar åt elevernas fysiska aktivitet eller idrott och hälsa. F.n. är den schemalagda tiden för idrott och hälsa nere i ca 2 veckotimmar.  Detta är en oroande kort tid med tanke på att fysisk aktivitet är av absolut största betydelse för vår hälsa och att alltfler ungdomar - utom idrottsutövarna - är allt mindre fysiskt aktiva utan ägnar sig mera åt TV- tittande, dataspel, Internet och mopedåkning.  Den allmänt utbredda fysiska inaktiviteten i kombination med "junk foods" som hamburgare, chips, coca-cola, sötsaker och vitmjölsprodukter utgör på sikt ett växande hot mot den svenska folkhälsan.  Hur sjuka skall vi bli innan vi tar konsekvenserna av våra vetenskapliga kunskaper?

Ref.: P.-O. Åstrand: Sverige näst sämst i gymnastik, DN Debatt 12/1 1998

 

Kan sojabönor minska klimakteriebesvären?

Den amerikanska professsorn i medicinsk antropologi vid McGill-universitet i Montreal i Kanada, Magaret Lock, presenterar i sin bok "Encounters with Aging - Mythologies of Menopause in Japan and North America"

(University Press of California Press, 1993) intressanta föga kända synpunkter på klimakteriet.  Bl.a. berättar hon att klimakteriebesvär är mycket sällsynta och att detta inte bara kan vara genetiskt eller kulturellt betingat.

Hon påpekar bl.a. att japanerna (liksom flertalet övriga asiatiska befolkningar äter mycket sojabönor och tofu.   Soja innehåller mycket naturligt östrogen och det kan mycket väl bidra till att klimakteriebesvär är mer eller mindre sällsynta i Öst-Asien och speciellt i Japan.

Ref.: Ami Lönnroth, SvD 4.11.1997

 

 

Tillbaka / Åter förstasidan